Statutul asociatieiSTATUT 2016


§ 1 Nume, profil  şi sediu
Numele asociaṭiei este "Comunitatea Românilor din Rin-Main (prescurtat CROM)"

CROM este o asociaṭie cu profil cultural, educativ şi social pentru promovarea legăturilor culturale şi caritative între persoane de origine română, care trăiesc în Germania şi alte organizaṭii sau persoane.

Sediul asociaṭiei este în 63065 Offenbach, Arthur-Zitscher-Str. 11.


Adresa poştala este:
Rumänische Gemeinde im Rhein-Main Gebiet e. V./CROM
Postfach 10 03 21
63003 Offenbach

Asociaṭia are calitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociaṭiilor la tribunalul din Offenbach.

Asociaṭia are caracter  non-profit, având  ca obiect de activitate exclusiv scopuri caritabile, în sensul paragrafului "scopuri fiscale privilegiate" al Codului fiscal.§ 2 Obiectul de activitate al asociaṭiei

Scopul asociaṭiei este promovarea unei atitudini cosmopolite, a toleranṭei şi interacṭiunii în toate domeniile culturii şi  convieṭuirii în Germania.
Asociaṭia urmăreşte în mod special intensificarea relaṭiilor germano-române pe plan cultural şi social.

Asociaṭia îşi propune ca prin  organizarea  întâlnirilor între persoane interesate de cultură, limbă, istorie etc. dar şi de implicare în activităṭi caritative, să promoveze aspecte şi competenṭe culturale şi sociale.
Participarea la activităṭile asociaṭiei este deschisă membrilor, cât şi nemem-brilor.

Asociaṭia favorizează colaborarea cu persoane şi organizaṭii de altă naṭionalitate, precum şi cu organizaṭii internaṭionale, în măsura în care acestea subscriu aceloraşi scopuri.

Asociaṭia este independentă de partide politice, grupări religioase sau economice, precum şi de interese particulare.

Asociaṭia are caracter non-profit, neurmărind câştig financiar. Orice câştig poate fi folosit numai potrivit scopurilor stipulate în statutul asociaṭiei.

Asociaṭia promoveaza o activitate caritativă, neurmărind în primul rând realizarea unui profit.

Patrimoniul asociaṭiei poate fi folosit numai pentru scopurile asociaṭiei.
Membrii nu sunt remuneraṭi din mijoloacele financiare ale asociaṭiei. Nu este permisă alocarea mijloacelor băneşti pentru scopuri străine de caracterul asociaṭiei şi nici remunerarea disproporṭionată a oricărei alte persoane.


§ 3 Căi de indeplinire ale scopurilor asociaṭiei

Scopul asociaṭiei este îndeplinit îndeosebi prin organizarea de manifestări culturale în limbile română şi germană, cu participarea oamenilor de cultură şi a artiştilor din ambele ṭări, precum şi a artiştilor români din străinatate.Asociaṭia va participa în acest scop şi la activităṭi interculturale din regiune sau pe plan naṭional.

Membrii asociaṭiei pot lua parte la proiecte sociale, care favorizează integrarea cetăṭenilor români şi contribuie la o viaṭă socială armonioasă.

Asociaṭia  se poate folosi, pentru a-şi atinge scopurile statutare, de urmatoarele mijloace: cotizaṭii de membru, donaṭii, vânzarea de bilete de intrare la propriile manifestări, organizarea de cursuri şi prelegeri, mijloace financiare de la instituṭiile publice.

§ 4  Membrii asociaṭiei
a.     Membru al asociaṭiei poate deveni orice persoana majoră, care susṭine statutul asociaṭiei, care depune în scris cererea de înscriere şi care achită cotizaṭia anuală.
Consiliul poate desemna prin unanimitate şi persoane juridice drept membri. Un astfel de membru trebuie să numească Consiliului o persoană care să o reprezinte. Aceasta dispune de un vot.
Cotizaṭiile anuale sunt stabilite prin regulament de cotizaṭie separat.

b.     Membrii asociaṭiei  au următoarele drepturi:
-         Să aleaga şi să fie aleşi,
-         Să propună  membri pentru consiliu, excluderea membrilor din consiliu şi modificarea statutului asociaṭiei,
-         Să propuna dizolvarea şi lichidarea asociaṭiei

Membrii asociaṭiei au dreptul de a participa la activităṭile asociaṭiei, precum şi de a propune, organiza şi desfăşura teme/activităṭi.


c.      Pierderea calităṭii de membru
Calitatea de membru se pierde prin:
-         Retragere, înaintând cererea scrisă Consiliului
-         Neplata cotizaṭei de membru în decursul unei perioade de douăsprezece luni
-         Excludere


Excluderea unui membru din asociaṭie se poate face în situaṭia în care acesta acṭioneaza în contradicṭie cu scopurile asociaṭiei, sau prejudiciază în orice fel reputaṭia acesteia. Excluderea poate fi propusă de membrii asociaṭiei sau de Consiliu şi trebuie aprobată în cadrul unei adunări extraordinare a asociaṭiei.
Excluderea i se comunică membrului exclus prin scrisoare recomandată. Cel în cauză are dreptul de a depune contestaṭie împotriva excluderii.
In cazul în care acesta nu se prezintă la adunare, membrii au dreptul de a decide în privinṭa excluderii în absenṭa sa.

In cazul terminării calităṭii de membru nu se restituie cotizaṭia pe anul în curs.

d.     Calitatea de membru de onoare
Consiliul are dreptul de a desemna drept membru de onoare pe orice persoană care a adus un aport important la promovarea asociaṭiei şi a scopurilor sale.
Desemnarea trebuie confirmată la urmatoarea Adunara Generală.
Membrii de onoare sunt eliberaṭi de plata cotizaṭiei anuale de membru şi pot consilia asociaṭia.

§5 Organele asociaṭiei
Organele asociaṭiei sunt:
-         Adunarea Generală a membrilor
-         Consiliul director
-         Contabilul/contabila (intern)
Consiliul poate desemna pentru desfăşurarea unor proiecte reprezentanṭi care, onorific şi cu acordul Consiliului, pot acṭiona independent în proiectul alocat.


1. Adunarea Generală a membrilor
Aceasta trebuie convocată o dată pe an, în primul trimestru.

Adunări extraordinare pot fi convocate când:
- interesul asociaṭiei o cere, sau
- când o treime din membri cer aceasta de la Consiliu, având motive întemeiate.

Adunarea Generală trebuie convocată de Consiliu în scris (prin scrisoare, sau prin e-mail), cu cel puṭin patru săptămâni înainte, prezentându-se în acelaşi timp şi ordinea de zi. Aceasta este stabilită de Consiliu. Membrii au dreptul de a înainta propuneri suplimentare pentru ordinea de zi, până cel tarziu  o săptămână înainte de adunare.
Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenti (50% +1).
Pentru a schimba statutul este nevoie de majoritatea absolută (75%).

-         Consiliul are dreptul de a verifica si evalua cererea de adunare extraordinară, pentru a stabili dacă este îndreptăṭită. In cazul în care aceasta conṭine doar critică sau sugestii, Consiliul poate respinge cererea.
De asemenea, Consiliul poate verifica dacă respectiva cerere de convocare a Adunării Generale Extraordinare este justificată, sau dacă este vorba de o dorinṭa arbitrară  sau de un abuz.
-         Oricare membru al asociaṭiei CROM poate candida pentru a fi ales în Consiliu până pe data de 31 decembrie a anului care precede Adunarea Generală anuală. Candidatul trebuie să fie membru al asociaṭiei de cel puṭin 6 luni, trebuie să fi luat parte activă la activităṭile asociaṭiei şi să fi propus sau organizat activităṭi/proiecte deosebite.
-         Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele asociaṭiei sau, în absenṭa sa, de Vicepreşedinte şi nu este publică. Adunarea Generală poate însă desemna, de asemenea, un membru al asociaṭiei pentru a conduce şedinṭa. La fiecare adunare generală va fi întocmit un protocol al şedinṭei. Votul va fi depus/înmânat personal de către votant.

1.     Consiliul Director şi Consiliul Consultativ

Consiliul Director este format din:
-          preşedinte
-          vicepreşedinte
-          trezorier
-         protocolant
-          reprezentant al juniorilor CROM
-          eventual un preşedinte de onoare
Pe langa aceştia, Consiliul poate invita personalităṭi ale vieṭii publice, pentru a participa în mod consultativ la activităṭile sale. Astfel de numiri trebuiesc aprobate de următoarea Adunare Generală.

Consiliul acṭionează şi decide potrivit unor reguli stabilite de către el insuşi, în concordanṭă cu statutul şi caracterul asociaṭiei şi care trebuiesc prezentate Adunării Generale.

Membrii Consiliului preiau  anumite sarcini în cadrul asociaṭiei. Numărul membrilor Consiliului trebuie să fie în relaṭie directă cu numărul membrilor asociaṭiei (cel puṭin 5 persoane, maximum 10% din numărul total de membri).


Preşedintele si Vicepreşedintele au dreptul de a reprezenta personal asociaṭia.


Alegerea Consiliul se face de către Adunarea Generală la fiecare doi ani. Acesta ramâne în funcṭie până la alegerea succesorului. Noul Consiliul alege în cadrul aceleiaşi adunări Preşedintele si Vicepreşedintele. Realegerea este permisă.


Dacă un membru al Consiliului nu poate participa la activitatea asociaṭiei o perioadă mai lungă de timp (din motive de boală, călătorie etc.) Consiliul desemneaza un înlocuitor al acestuia din rândurile membrilor asociaṭiei.


   4. Cenzorul
Adunarea Generală alege un cenzor (care nu face parte din Consiliu) pentru a verifica bilanṭul contabil anual al asociaṭiei.
Anul pentru care se efectuează bilanṭul contabil corespunde celui calendaristic.
Activele asociaṭiei si bilanṭul sunt deschise, putând fi verificate oricând.


§ 6 Cotizaṭii, contabilitate
Membrii plătesc o cotizaṭie anuală, pentru care primesc chitanṭe. Consiliul întocmeşte o propunere de reguli de cotizaṭie, care va fi supusă aprobării Adunării Generale.  Regulile de cotizaṭie pot prevedea diferenṭieri (de exemplu pentru categorii de persoane defavorizate).


Toate încasările şi mijloacele financiare ale asociaṭiei trebuiesc folosite, fără excepṭie, potrivit paragrafului “scopuri fiscal privilegiate” ale codului fiscal.
Membrii nu primesc nici un fel de retribuṭii din mijloacele financiare ale asociaṭiei. Nu e permisa retribuirea nici unei persoane prin cheltuieli străine de scopul asociaṭiei, sau prin onorar disproporṭionat de mare.

Dacă statutul caritabil este recunoscut, asociaṭia emite chitanṭe de donaṭie.§7 Protocolul deciziilor
Toate deciziile şi protocoalele adunărilor de vot trebuiesc consemnate în scris, semnate de către conducătorul adunării şi de către protocolant şi puse la dispoziṭia Registrului Asociaṭiilor.

§8 Desfiinṭarea asociaṭiei
Desfiinṭarea asociaṭiei poate fi decisă doar de Adunarea Generală, prin majoritate absolută (75% din voturi).

Dacă Adunarea Generală nu ia altă decizie în această privinṭă, desfiinṭarea asociaṭiei va fi efectuată de Preşedinte şi de alṭi doi membri ai Consiliului.

In cazul desfiinṭării asociaṭiei, sau la pierderea statutului caritabil, averea asociaṭiei revine unei organizaṭii juridice (publice), sau unei alte societăṭi caritabile, pentru a fi folosită în scopuri culturale şi ale înṭelegerii între naṭiuni.


§9 Desfiinṭarea asociaṭiei, reprezentarea juridică, locul unde se desfăşoară judecata

Activitatea asociaṭiei este  supusă prevederilor privitoare la asociaṭii din Codul Civil al Republicii Federale Germania.
Preşedintele Consiliului şi, in absenṭa sa, reprezentantul său, este persoana aleasă să reprezinte asociaṭia în faṭa instituṭiilor publice şi a organelor de justiṭie.
Locul unde se desfăşoară judecata este Offenbach am Main.
 
SATZUNG 2016

§ 1 Name, Charakter  und Sitz
Der Verein führt den Namen ,,Rumänische Gemeinde im Rhein - Main Gebiet e.V.",  auf Rumänisch "Comunitatea Românilor din Rin-Main (abgekürzt CROM)"

CROM ist eine Gesellschaft  für Kultur, Bildung und Soziales zur Förderung der kulturellen und humanitären Beziehungen zwischen aus Rumänien stammenden Personen, die in Deutschland leben, und anderen Personengruppen.

Der Sitz des Vereins ist in 63065 Offenbach, Arthur-Zitscher-Str. 11.

Die Adresse für Schriftverkehr lautet:
Rumänische Gemeinde im Rhein-Main Gebiet e. V./CROM
Postfach 10 03 21
63003 Offenbach

Der Verein ist rechtsfähig durch Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Offenbach.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

§ 2 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Zusammenlebens in Deutschland. Insbesondere hat der Verein das Ziel, die deutsch-rumänischen Beziehungen auf kultureller und sozialer Ebene zu vertiefen.


Der Verein will durch Begegnungen von an  Kultur, Sprache und  sozialem Engagement interessierten Personen, kulturelle und soziale Kompetenzen fördern.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Vereins steht sowohl Mitgliedern, als auch Nichtmitgliedern offen.

Der Verein ist offen für die Zusammenarbeit mit Personen und Organisationen anderer Nationalitäten sowie internationalen Organisationen, soweit sie die
gleiche Ziele unterstützen.

Der Verein ist unabhängig von politischen Parteien, Religions-Gemeinschaften,  wirtschaftlichen Gruppen und Einzelinteressen.

Der Verein hat gemeinnützigen Charakter und erstrebt keinen Gewinn. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 3 Verwirklichung des Vereinszwecks
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch kulturelle Veranstaltungen in deutscher und rumänischer Sprache, mit der Beteiligung von Künstlern aus Rumänien und Deutschland, sowie rumänischen Künstlern aus dem Ausland. Der Verein wird zur Verwirklichung seiner Zwecke auch an interkulturellen Aktivitäten in der Region oder bundesweit teilnehmen. Vereinsmitglieder können an sozialen Projekten teilnehmen, die die Integration der rumänischen Bürger und das harmonische Sozialleben fördern.

Der Verein kann sich zur Erreichung seiner Zwecke insbesondere folgender Mittel bedienen: Mitgliedschaftsbeiträgen, Spenden,  Eintrittskarten bei Vereinsveran-staltungen, Veranstaltung von u.a. Kursen, Vorträgen und öffentliche Gelder.

§ 4  Mitgliedschaft
a.     Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, sofern sie das 18. Lebensjahr vollendet hat, die Satzung  des Vereins bejaht, die Mitgliedschaft schriftlich einreicht und den Jahresbeitrag zahlt.

Der Vorstand kann einstimmig auch juristische Personen als Mitglieder aufnehmen. Ein solches Mitglied muss dem Vorstand eine natürliche Person benennen, die es bei der Mitgliederversammlung vertritt. Es hat dort eine Stimme.
Die Jahresbeiträge werden in einer separaten Beitragsordnung festgelegt.

 b. Die Vereinsmitglieder haben das Recht
- zu wählen und gewählt zu werden,
- die Aufnahme von Vereinsmitgliedern in den Vereinsvorstand, den Ausschluss von Vereinsmitgliedern aus dem Vereinsvorstand und Änderungen der Vereinssatzung vorzuschlagen,
- die Auflösung des Vereins vorzuschlagen.

Die Vereinsmitglieder sind berechtigt, an den Vereinsaktivitäten teilzunehmen sowie Themen/Aktivitäten vorzuschlagen, organisieren und abzuwickeln.

c. Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird beendet
- freiwillig durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand oder
- wenn das Vereinsmitglied mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages mehr als zwölf Monate im Rückstand ist
- durch Ausschluss.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es den Zwecken des Vereins zuwiderhandelt oder in sonstiger Weise durch sein Verhalten dem Ansehen des Vereins Schaden zufügt. Der Ausschluss kann von Vereinsmitgliedern oder vom Vorstand vorgeschlagen und auf einer außerordentlichen Vereinsversammlung beschlossen werden.
Der Ausschluss wird dem  Mitglied durch ein Einschreiben mitgeteilt. Der/die Betroffene kann gegen  den Ausschluss auf der Mitgliederversammlung Beschwerde einlegen.
Erscheint das betroffene Mitglied nicht zur Verhandlung, so kann über den Ausschluss in seiner Abwesenheit entschieden werden.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft wird der jährliche Beitrag für das laufende Jahr  nicht zurückerstattet

d. Ehrenmitgliedschaft
Zum Ehrenmitglied kann der Vorstand jede Person ernennen, die sich um den Verein und die Förderung seiner Ziele in besonderer Weise verdient gemacht hat.
Die Ernennung bedarf der Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung.
Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit und können beratend im Verein mitwirken.

§ 5 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- der Rechnungsprüfer / die Rechnungsprüferin (intern)
Der Vorstand kann bei der Entwicklung von Projekten besondere Vertreter bestellen, die ehrenamtlich und in Absprache mit ihm, im zugewiesenen Arbeitsbereich selbständig tätig sein können. Diese Bestellung ist der nächsten Mitglieder-versammlung zur Bestätigung vorzulegen.

1.     Mitgliederversammlung 
Einmal im Jahr, im 1. Quartal, hat eine ordentliche Mitgliederversammlung stattzufinden.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn
- das Interesse des Vereins es erfordert oder
- die Berufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und von triftigen  Gründen vom Vorstand verlangt wird.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich (per Brief bzw. E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen  einzu-berufen. Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung weitere Tages-ordnungspunkte zur Aufnahme in der Tagesordnung einreichen.

Bei Abstimmungen entscheidet  die einfache Mehrheit der Anwesenden (50% + 1).
Satzungsänderungen jedoch bedürfen der absoluten Mehrheit (75 %).

-         Dem Vorstand wird die Möglichkeit eingeräumt, den Antrag auf außerordentliche Mittgliederversammlung auf Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit zu überprüfen. Sollte es sich lediglich um Kritikpunkte oder nur um Anregungen handeln, kann der Vorstand diesen Antrag ablehnen. Ebenso kann der Vorstand prüfen, ob eine solche Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung überhaupt möglich ist oder, ob das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nur willkürlich erfolgt oder ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt.
-         Jedes Mitglied des Vereins CROM kann sich für den Vorstand bis zum 31. Dezember des Jahres vor der regulären Vereins-/Wahlversammlung bewerben. Die Kandidaten müssen seit mind. 6 Monaten Mitglied sein, aktiv an das Vereinsleben teilgenommen haben und besondere Aktivitäten/Projekte im Verein vorgeschlagen oder durchgeführt  haben.
-          Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden und in seiner Abwesenheit, vom stellvertr. Vorstandsvorsitzenden geleitet und ist nicht öffentlich. Die Mitgliederversammlung kann aber auch einen Versammlungs-leiter aus den Reihen der Vereinsmitglieder zur Leitung der Sitzung benennen. Jede Vereinsversammlung muss protokolliert werden. Bei Abstimmung/ Wahlen muss die Stimme persönlich abgegeben werden.


2.     Vorstand und Beirat
Der Vorstand besteht aus
- dem Vorstandsvorsitzenden
- dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
- dem Schatzmeister / der Schatzmeisterin
- dem Schriftführer / der Schriftführerin
- dem Vertreter der CROM-Junioren
- ggfs. einem Ehrenvorsitzenden  

Der Vorstand kann darüber hinaus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einladen, mit beratender Stimme an der Arbeit des Vorstandes teilzunehmen (Beirat). Die Ernennung bedarf der Bestätigung durch die nächste Mitglieder-versammlung.

Der Vorstand handelt und beschließt nach einer von ihm zu erlassenen Geschäfts-ordnung, die im Einklang mit der Satzung und Charakter des Vereins sein muss und der Mitgliederversammlung vorgelegt wird.

Die Mitglieder des Vorstandes übernehmen zusätzlich bestimmte Aufgaben inner-halb des Vereins.  Die Anzahl der Vorstandsmitglieder soll in einer vernünftigen Relation  zur Anzahl der Vereinsmitglieder sein (mind. 5 Personen, max. 10 % der Vereinsmitglieder).

Der/die Vorstandsvorsitzende und der/die stellvertr. Vorstandsvorsitzende sind  alleinvertretungsberechtigt.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung  alle 2 Jahre gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl seiner Nachfolger im Amt. Der neugewählte Vereinsvorstand wählt während der gleichen Versammlung den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Falls ein Vorstandsmitglied für längere Zeit (Krankheit,  längere  Reise  etc.) verhindert ist, seine Tätigkeit im Verein durchzuführen, wird vom Vorstand bis zur nächsten Wahl ein Ersatz aus den Reihen der Vereinsmitglieder ernannt.  

3.     Rechnungsprüfer
Die  Mitgliederversammlung  wählt ein/e Rechnungsprüfer/ Rechnungsprüferin (es dürfen keine Vorstandsmitglieder sein), die den Jahresabschluss des Vereins prüft.
Das Berichts- und Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Das Vereinsvermögen und die Bilanz werden laufend offen gehalten.

§ 6 Mitgliedsbeiträge, Finanzen
Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, wofür Quittungen ausgestellt werden. Der Vorstand entwirft eine Beitragsordnung, über die die Mitglieder-versammlung entscheidet. In der Beitragsordnung können sachlich berechtigte Differenzierungen vorgesehen werden (z. B. für benachteiligte Personengruppen).

Sämtliche Einnahmen und Mittel des Vereins dürfen ausnahmslos im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Sofern die Gemeinnützigkeit anerkannt wird, erstellt der Verein Spendenquittungen.

§ 7 Beurkundung der Beschlüsse
Alle  von den Vereinsorganen gefassten Beschlüsse sowie die Protokolle der Vereins-versammlungen für Wahlen sind schriftlich niederzulegen und von der Versammlungsleitung sowie dem Verfasser/der Verfasserin der Niederschrift zu unterzeichnen und dem Vereinsregister vorzulegen.


§ 8 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung mit absoluter Mehrheit beschlossen werden (75 % der Stimmen).

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die Vorstandsvorsitzende  und zwei weitere Vorstandsmitglieder gemeinsam berechtigt, die Liquidation des Vereins zu betreiben.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft Zwecks Verwendung auf Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedanken.

§9 Rechtsbestimmungen, juristische Vertretung, Gerichtsort

Die Aktivität des Vereins unterliegt den Vorschriften über Vereine des Bürgerlichen Gesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland.

Der/die Vorsitzende des Vereinsvorstandes, und in seiner Abwesenheit sein Stellvertreter, ist die gewählte Person, die den Verein vor den öffentlichen Institutionen und vor den Rechtsorganen vertritt.

Gerichtsort ist Offenbach am Main.